Tinedol

Geriausias pasirengimas kovojant su mikoze!

Pëdos mikozë yra terminas, vartojamas odos infekcijoms, kurias sukelia grybeliai, daugiausia dermatofitai, kurie susijæ su kojø, pirðtø ir tarpiniø klubø pavirðiumi. Ðios kûno dalies mikozæ pasireiðkia raudonumas tarp pirðtø, nelygus odos, nemalonus ir nuolatinis nieþëjimas bei nemalonus pëdø kvapas. Pëdos mikozë daþnai egzistuoja kartu su kitomis infekcijos formomis, daþniausiai su nagø grybais. Rizikos veiksniai daugiausia susijæ su vasaros laiku, nes daþnai lankosi baseinas, paplûdimys ir aukðta temperatûra. Drëgnis ir ðiluma neabejotinai padeda greitam grybø ir bakterijø dauginimui, taèiau já galima sugauti ne tik vasarà. Ðaltai dienai pëdos daþnai praleidþia kelias valandas ðiltos batø ir kojiniø, kurios skatina prakaitavimà.
Skaityti daugiau

Kaip veikia TINEDOL?

TINEDOL veikimo mechanizmas skiriamas uþkreèiamøjø grybø vystymuisi uþblokuoti. Produktas turi dezinfekciná, prieðuþdegiminá ir antibakteriná poveiká. Tai paðalina grybeliø protrûkius ir kovoja su grybelinëmis infekcijomis. Preparato sudedamosios dalys yra gydomos natûralios medþiagos, tokios kaip klimbazolas, farnesolas, propolis, taip pat eterinis aliejus. Esminis arbatmedþio aliejus suteikia gaivumà ir palaiko regeneracinius procesus. Ji turi prieðgrybelines savybes, yra natûralus antiseptikas. Propolis natûraliai sutepina odà greitesnei epidermio regeneracijai. Jis iðlaisvina nuo nieþëjimo pojûèio. Klimbazolis ir farnesolis yra veiksmingi mikozës blokatoriai. Be to, farnesolis suteikia malonø kvapà.
Skaityti daugiau

Privalumai TINEDOL vartojimui

Pirkite TINEDOL ir nustokite kankinti sportininko kojà! Suþinokite pagrindines ðio produkto naudojimo privalumus ir suþinokite, kà ið tikrøjø padeda.

Efektyvus mikozës simptomø paðalinimas

Iðnyks deginimas, nieþëjimas ir diskomfortas dël sausos odos. Jûs jauèiate patogià pagalbà nuo pirmosios paraiðkos.

Kova su prieðgrybiø prieþastimi

TINEDOL kovoja su infekcija sukelianèiomis mielëmis ir grybais, todël ji veiksmingai veikia ir uþtikrina laimingà kovà.

Malonus uþkandis

Subtilus kremo kvapas suteiks malonià kojos atsigaivinimà ir paðalins nemalonø pëdø kvapà.

Maitinama ir lygi oda

Preparatas ne tik ramina, bet ir maitina odà, uþtikrina malonià drëkinimà ir greità regeneracijà.

Apsauga nuo pasikartojanèios mikozës

Preparato sudedamosios dalys stiprina natûralià odos apsauginæ funkcijà, todël ji atspari infekcijos pasikartojimui.

Naudok

TINEDOL yra malonus preparatas kremo forma su lelijos slënyje. Patogus vamzdis uþtikrina higieniná pritaikymà. Produktas pasiþymi dideliu pëdø ir nagø grybelio efektyvumu. Kiekviename etape nurodomas mikozës simptomai. Produktas turi bûti ðvariø rankø tepamas ant odos. Uþtepkite plonà sluoksná ir sutepkite. Jei reikia, pakartokite veiksmà. TINEDOL yra aukðtos kokybës produktas, kurio natûralus receptas leidþia já naudoti visø amþiaus grupiø þmonëms. Nëra reikðmingø kontraindikacijø dël jo vartojimo.
Skaityti daugiau

Nuomonës ir poveikis

TINEDOL sumaþina simptomus ir kovoja su grybelinëmis infekcijomis! Tai skiriasi nuo kitø preparatø, kurie tik uþgoþia problemos ðaltiná. Specialistai, kurie atliko TINEDOL klinikinius tyrimus, pabrëþë, kad preparato sudëtis suteikia iðsamiø mikozës ligø savybiø. Dermatologai rekomenduoja TINEDOL kaip pakankamai reikiamà agentà mikozës kontrolei. Þmonës, kurie naudojo ðá produktà, giria já uþ veiksmingumà ir rekomenduoja kitiems panaðiø problemø. Natûralûs ingredientai leidþia naudoti TINEDOL kremà visø amþiaus grupiø þmonëms, todël ði priemonë tampa vis populiaresnë.
perskaityk visas atsiliepimus
Prisijungæs: Liko: menas
Dëmesio! Reklama jums Tinedol tik pagal
pirkti dabar